Házirend

Óvodánk adatai

Nevünk: BAKONYCSERNYEI BÓBITA ÓVODA – MINI BÖLCSÖDE

Címünk: 8053 Bodajk, Bányász ltp. 15.

Telefonszámunk: 06-22-581-050 Fax: 06-22-581-051

Fenntartó: Móri Többcélú Kistérségi Társulás

Fenntartó székhelye: 8060 Mór, Szent István tér 6.

Óvodavezető neve: Schveighardtné Simon Gyöngyi

Székhely és tagóvodák, tagóvoda-vezetők:

 • Zengő Óvoda-székhely

8053 Bodajk, Bányász ltp. 15.

Tagóvoda-vezető: Paksiné Rózsa Éva

 • Bóbita Tagóvoda-bölcsőde

8056 Bakonycsernye, Rákóczi u 141.

Tagóvoda-vezető:Gyuris Pálné

 • Eszterlánc Tagóvoda

8052 Fehérvárcsurgó, Deák F. u 9.

Tagóvoda-vezető: Wágner Tiborné

 • Etalon Sport Tagóvoda

8073 Csákberény, Hősök tere 43.

Tagóvoda-vezető: Sáfrán Andrásné

 • Hétpettyes Tagóvoda

8045 Isztimér, Jókai M. u. 1/a

Tagóvoda-vezető: Magyarné Dénes Zsuzsa

 • Mesevár Tagóvoda

8074 Csókakő, Kossuth u 70.

Tagóvoda-vezető: Ács Imréné

 • Etalon Sport Tagóvoda-bölcsőde

8065 Nagyveleg, Kossuth u 21.

Tagóvoda-vezető: Karker Andrásné

 • Napraforgó Tagóvoda

8044 Kincsesbánya, Kincsesi u 12.

Tagóvoda-vezető: Takácsné Guti Zsuzsa

 • Pusztavámi Tagóvoda

8066 Pusztavám, Petőfi út 2.

Tagóvoda-vezető: Brücklné Staudt Mónika

 • Sörédi Tagóvoda

8072 Söréd, Rákóczi u 54.

Tagóvoda-vezető: Csöngedi Jánosné

Bevezetés

Házirendünk a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai, óvoda-bölcsődei életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.

A házirend minden alkalmazottra, az intézménybe járó gyermekekre, szüleikre, hozzátartozóikra, és minden intézményben tartózkodó személyre vonatkozik, és kötelező érvényű.

Az egységes óvoda-bölcsőde a közoktatási rendszer intézménye

Egységes óvoda-bölcsődei csoportban a gyermekek gondozása, nevelése a 2. életév betöltésétől kezdődik.

Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában indul.

A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.

Abban az évben, amelyben a gyermek a hetedik életévét betölti, akkor kezdhet újabb nevelési évet az óvodában, ha augusztus 31. után született és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évig maradjon az óvodában.

Az intézmény munkarendje

Nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő május 31-ig tart.

A tanév általános rendjéről az oktatási miniszter évenként rendelkezik.

A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervében az érintett közösségek véleményének figyelembe vételével.

Nyitva tartásunk idejét a fenntartó határozza meg.

Az intézmény hétfőtől péntekig tartó öt napos munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik.

Eltérő a munkarend, a gyermekek fogadásának rendje, ha az általános munkarend változik.

A tagintézmények nyitva tartása, munkarendje eltérő, a helyi igényeknek, szokásoknak megfelelő.

A székhely és tagintézmények nyitva tartása:

Tagóvodák Nyitvatartás
Zengő Óvoda Bodajk 5.30 – 17.00
Etalon Sport Tagóvoda 6.00 – 17.00
Eszterlánc Tagóvoda 7.00 – 17.00
Mesevár Tagóvoda 7.00 – 17.00
Napraforgó Tagóvoda 6.00 – 16.30
Pusztavámi Tagóvoda 6.15 -16.15
Etalon Sport Tagóvoda-Bölcsőde 7.00 – 16.00
Bóbita Tagóvoda-Bölcsőde 6.30 -16.30
Sörédi Tagóvoda 6.30 -16.30
Isztiméri Tagóvoda 6.15 – 16.15

Az intézmény összevont csoportokban ügyeleti renddel üzemel:

 1. A nyári időszakban (júniustól augusztusig, a zárva tartás kivételével)
 2. az iskolai őszi, téli és tavaszi szünet idején
 3. tanítás nélküli munkanapokon

Az intézmény üzemeltetése a nyári zárva tartás alatt szünetel. A nyári zárva tartás alatt történik a karbantartás, felújítás, a nagytakarítás, szabadságolás. A nyári zárva tartás tényleges időpontjáról a szülőket február 15.-ig tájékoztatjuk.

A Zengő Óvoda Egységes Óvoda-Bölcsőde székhely és tagintézményei az igényeknek megfelelően helyben, illetve ügyeletes kijelölésével biztosítják a gyermekek elhelyezését az ügyeleti rend ideje alatt. Az ügyeleti időszakról a szülőket – hirdetményeken keresztül – legalább 7 nappal az ügyeletet megelőzően tájékoztatni kell. Az ügyeletet a gyermek törvényes képviselőjének az óvodapedagógusok értesítése alapján írásban kell igényelnie. Az ügyelet alatt felügyeletet és étkezést biztosítunk.

Az óvodai rendkívüli szünetről a Ktv. 54. §-a rendelkezik.

Az intézmény nevelési évenként öt nevelés nélküli munkanapot fordíthat az óvodapedagógusok szakmai továbbképzésére, nevelési értekezletek megtartására, minőségfejlesztési feladatok ellátására, tanulmányutak szervezésére. Erről a szülők legalább 7 nappal előbb hirdetés útján értesítést kapnak.

Az intézményben rendkívüli szünetet rendelhet el: a miniszter, a jegyző, az óvodavezető. Az óvodavezető rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás, vagy más elháríthatatlan ok esetén intézkedhet.

Gyermekek az óvodában, az óvoda-bölcsődében

A gyermek jogai

 • A gyermeknek joga, hogy az intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.
 • A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázó bánásmódnak.
 • A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti saját, és mások egészségét, testi épségét.
 • A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak, valamint etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben részesüljön, hit- és vallásoktatásban vehessen részt.
 • A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.
 • Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.

A gyermek kötelessége,

 • hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
 • hogy megtartsa a helyiségek és az intézményhez tartozó területek használati rendjét,
 • hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a játékokat, eszközöket, óvja a létesítményt és az eszközöket a balesetvédelmi szabályoknak megfelelően.

Az óvodai, óvoda-bölcsődei felvétel, átvétel rendje

Az intézménybe a gyermekek felvételi előjegyzés /beiratkozás/kérelem alapján kerülnek.

A gyermekek előjegyzése minden évben a fenntartó által meghatározott időben történik. A beiratkozáshoz szükségesek a szülők és a gyermek személyazonosságát igazoló dokumentumok.

A szülő írásban értesítést kap a gyermek felvételével kapcsolatos döntésről.(felvétel-elutasítás)

A felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a tagóvoda-vezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével.

A szülő gyermeke felvételét, átvételét bármikor kérheti, a felvételről a tagóvoda vezetője dönt.

Az intézmény felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden 3 éves és idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek igénybe veheti az óvodát, az óvoda-bölcsődét ha:

 • egészségét orvos, az érkezése előtt igazolja

Intézményünk a sajátos nevelési igényű gyermek ellátását vállalni tudja, Alapító Okiratunkban meghatározott esetekben. Sajátos nevelési igény esetén a szakszolgálat által kiállított szakvélemény ismeretében mérlegeljük az integráció lehetőségét, tervezzük meg az integrációs folyamatot.

A gyermekek óvodába, óvoda-bölcsődei csoportba járása beszoktatásukkal kezdődik, melynek módja az óvodapedagógusok, a gondozónő és a szülők megbeszélése alapján történik a gyermekek fejlettségének megfelelően, és a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével.

A gyermek érkezésének és távozásának rendje:

A gyerekek fogadása óvónő, gondozónő jelenlétében történik, szakszerű felügyeletük megszervezéséről a nyitva tartás időtartama alatt a tagóvoda-vezetők gondoskodnak.

A gyermekek napirendjét a csoport óvónői, a gondozónő az óvodai, illetve a bölcsődések csoportnaplójában rögzítik. A rugalmas napirenddel a különböző fejlődési ütemű gyerekeknek kedvező, fejlődésüket elősegítő keretet biztosítunk.

A képességfejlesztő foglalkozásokat és kezdeményezéseket elsősorban 800-tól 1200 óráig szervezzük.

A gyerekek 5 éves kortól ezen idő alatt kötelesek az intézményben tartózkodni.

A gyermekek a nyitvatartási idő alatt bármikor- a törvényes képviselő írásos engedélye alapján egyedül is- érkezhetnek és távozhatnak, lehetőség szerint úgy, hogy társaikat ne zavarják a szervezett tevékenységben.

Távozáskor az óvónő, a gondozónő átadja a gyermeket az érte érkezőnek, aki akkortól felel a gyermek testi épségéért.

A gyermekek védelme érdekében az óvodapedagógus, a gondozónő csak a szülőknek, vagy a szülő által megbízott személynek adhatja ki a gyermeket.

Szülők válása esetén a bírósági határozat alapján szülői jogot gyakorló szülőnek adható ki a gyermek. Az intézmény nem láthatási és kapcsolattartási terület.

A szülő legkésőbb az óvoda zárásáig köteles gyermeke hazaviteléről gondoskodni.

A záráskor az el nem vitt gyermek hozzátartozóját az óvodapedagógus, a gondozónő telefonon megpróbálja elérni, ha ez nem sikerül, a hozzátartozó megérkezéséig gondoskodik a gyermek felügyeletéről

Távolmaradás, mulasztás

A gyermek távolmaradását igazolni szükséges.

Igazoltnak tekinthető a hiányzás, ha:

– a szülő a pedagógusnak, a gondozónőnek előzetesen bejelenti

– betegség esetén az orvosi igazolást átadja

Betegség miatti hiányzás után a gyermeket csak orvosi igazolással fogadhatja az óvodapedagógus.

Ha a szülő gyermekét bármely ok miatt nem kívánja óvodába hozni, az óvodapedagógust, a gondozónőt a gyermek távolmaradásáról tájékoztatni szükséges. Hiányzás után a gyermek érkezését kérjük bejelenteni.

Ha a gyermekről nincs hírünk, intézményünk a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmezteti az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha visszajelzés nem érkezik, és a gyermek igazolatlanul tíznél több napot van távol, megszűnik az óvodai elhelyezés.

Óvodalátogatásra kötelezett gyermek esetén, (aki 5 éves elmúlt) 7 nap igazolatlan hiányzás esetén a tagóvoda vezetője köteles értesíteni a település jegyzőjét, aki hatósági jogkörénél fogva jár el.

Gyerekek ruházata

Gyermekeinkkel gyakran kirándulunk, sétálunk, sokat tartózkodunk a szabadban, az udvaron, lehetőségük van arra is, hogy a csoportszobákban, termekben játszhassanak a különböző mozgásfejlesztő eszközeinken.

A mindennapi életük során változatos tevékenységformákkal törekszünk tapasztalatgyűjtésüket, a világgal való ismerkedésüket segíteni.

Ezért javasoljuk:

 • hogy a gyermekek öltözéke legyen praktikus, kényelmes, tiszta, szabad mozgást biztosító, benti és kinti lábbelijük járásra, futásra alkalmas (papucs, klumpa, magas sarkú cipő – veszélyessége miatt – nem megengedett)
 • legyen átöltözéshez tartalék ruha, ha szükséges több váltás, váltócipő, időjárásnak megfelelő udvari öltözék, egyedül járóknak esőkabát vagy esernyő, bölcsődés korúaknál pelenka, törlőkendő, kenőcs, púder álljon rendelkezésre
 • legyen a jellel ellátott tornazsákjukban tornafelszerelés (zokni, rövidnadrág, póló, tornacipő)
 • a sok azonos ruhadarab, lábbeli megkülönböztetése végett jó, ha az öltözéket a gyermek nevével látják el, és az öltözőpadon a gyermek jelénél zsákban tárolják

A ruhák elhelyezésére minden gyermek számára jellel ellátott öltözőrész biztosított.

A gyermekek zsákját időközönként javasoljuk átvizsgálni, tisztántartásukról rendszeresen gondoskodni szíveskedjenek. A gyermekeket arra ösztönözzük, hogy ruházatukat, öltözéküket, zsákjukat tartsák rendben, és mindig kevesebb segítséggel gyakorolják az önálló öltözködést.

Nagyobb értékű ruhadarab, ékszer, játék behozatalát nem javasoljuk, az esetleges kárért (törés, szakadás, elveszés), az ékszerek, a nem megfelelő lábbeli okozta balesetekért, felelősséget nem tudunk vállalni

Gyerekek étkezése

A bölcsődés korú gyermeknek napi 4 alkalommal biztosítjuk az életkorának megfelelő energia- és tápanyagbevitelt, óvodáskorú gyermekeink napi három alkalommal étkeznek a napirendben meghatározott időkeret biztosításával.

A mindennapi teendők folyamán arra törekszünk, hogy – megőrizve a családias hangulatot – közel azonos időpontokban, mindig terített asztalnál, kultúrált körülmények között kerüljön sor az étkezésekre.

A heti étlaptervet a faliújságon találhatják meg a kedves szülők.

Megköszönjük, és szívesen fogadjuk az egész csoport számára, a vitamin pótlására szolgáló gyümölcs és zöldségféléket, melyeket gyermekeink együtt fogyasztanak el a heti egy alkalomra tervezett GYÜMÖLCSNAPon.

Kérjük a kedves szülőket, hogy gyermekük édességet, rágcsálni valót, rágógumit ne hozzon az óvodába! A gyermek ilyen jellegű igényét az óvodán kívül szíveskedjenek kielégíteni.

Bolti sütemény, szörp fogyasztására ünnepi alkalmakkor (születésnap, névnap, stb.) kerülhet sor a csoportokban, ha a szülő megvendégeli gyermeke csoporttársait.

Elfogadjuk a gyermekek nagyon különböző ízlését, étvágyát, ezért az ételek elfogyasztását nem erőltetjük, megkóstolásra bíztatunk.

Lehetőségeinkhez mérten új ételek kipróbálására törekszünk, figyelembe véve az egészséges táplálkozás elveit.

Étkezési térítési díj befizetése és visszafizetése

Az étkezési díjat készpénzben, az adott hónapra előre, meghatározott időpontokban lehet befizetni.

Hiányzás esetén az étkezés lemondható. Az igénybejelentés határideje a helyi adottságoknak megfelelően tagóvodánként eltérő. Erről helyben kapnak a szülők tájékoztatást (faliújság, szülői értekezlet).

A be nem jelentett napokat nem áll módunkban jóváírni, ezeket ki kell fizetni.

Az igénybe nem vett étkezési díj a következő hónapban írható jóvá.

Ha megszűnik az óvodai elhelyezés, a fel nem használt, befizetett térítési díjat 30 napon belül visszafizetjük.

Minden nevelési év elején, az első szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket az aktuális étkezési térítési díjról, a kedvezmények igénybe vételének feltételeiről és lehetőségeiről.

Gyermekek egészségvédelme, óvása, egészségnevelési rendelkezések

Az intézményben csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, lázas, betegségre gyanús, még lábadozó gyermek bevétele – a többi gyerek egészségének megőrzése érdekében – nem lehetséges.

Az óvodapedagógusok, a gondozónők a gyermekek gyógyszeres kezelésében nem vehetnek részt.

Csak- a szülő felhatalmazására – a rendszeres gyógykezelésre szoruló gyermekeinknek (asztma, allergia, epilepszia) az életveszély elhárítására szolgáló gyógyszereket adhatunk be. A felhatalmazáskor a gyógyszer használatának rendszerességét, módját szíveskedjenek megjelölni, figyelve a gyógyszerek lejárati idejére!

Ha betegség miatt marad távol a gyermek, három napos hiányzás után csak orvosi igazolással hozható ismét. Az igazolásokat a csoport óvodapedagógusai, gondozónői gyűjtik és kezelik.

Fertőző betegséget a szülő köteles bejelenteni, hogy – mások egészségének védelme érdekében – a megfelelő óvintézkedéseket meg lehessen tenni.

A napközben megbetegedett gyermek hozzátartozóját telefonon értesítjük. A beteg gyermeket célszerű a legrövidebb időn belül hazavinni, addig is elkülönítjük egészséges társaitól.

Élősködők által okozott fertőzés esetén, a gyermek csak abban az esetben jöhet közösségbe, ha a szükséges kezeléseken túl van, és fertőzésmentes.

A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében minden nevelési év kezdetén, valamint a kirándulások előtt és egyéb esetekben – szükség szerint – a gyermekek életkorának megfelelően ismertetjük az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformát.

A gyermekek autóbuszos, vonatos kirándulására csak a szülő írásos engedélyével kerülhet sor.

Minden óvintézkedésünk ellenére is előfordulhatnak balesetek. Ha kisebb sérülés (horzsolás, csaláncsípés, stb.) éri a gyermeket, szakszerűen ellátjuk, egyéb esetben orvoshoz visszük, és értesítjük a hozzátartozókat, hogy a gyermek állapotának megfelelően, a legjobb ellátásban részesülhessen.

A gyermekek orvosi szűrővizsgálaton vesznek részt, valamint a védőnő rendszeresen végez tisztasági ellenőrzést a gyermekcsoportokban.

A gyermekek jogainak védelmét és optimális fejlődését a tagóvodák gyermekvédelmi felelősei segítik. Nevük és elérhetőségük a helyi hirdetőtáblákon található. Fogadóórát előre egyeztetett időpontban tartanak.

Minden gyermekünk számára biztosított a jellel ellátott, külön törölköző és egyéb tisztálkodási eszköz, kényelmes ágy a pihenéshez, vékony takaró.

Védjük a pihenőidőt, fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek ebéd utáni pihenési szükségletüket kielégíthessék. Ezért ebéd után nyugodt légkört teremtünk, mesélünk. „Alvókák” behozatala – egyéni igény szerint – lehetséges. A gyermekek korához, a csoport igényeihez rugalmasan alkalmazkodunk.

Szülők az intézményben

Közös nevelési elvek kialakítása

Az óvodai, óvoda-bölcsődei nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. Ennek alapvető feltétele a családdal való együttműködés.

Fontosnak tartjuk a családok életének, szokásainak, értékrendjének megismerését, hiszen e nélkül az ismeret nélkül nem valósíthatjuk meg kiegészítő szerepünket.

Biztosítjuk, hogy gyermekeink idejüket nyugodt tartalmas játékkal töltsék, olyan tapasztalatokhoz, élményekhez jussanak, melyek hozzájárulnak testi, lelki, érzelmi és értelmi fejlődésükhöz. Akarjanak többet tudni, felfedezni, megismerni.

A hozzánk járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, legyenek képesek kommunikálni, kapcsolatot teremteni, és azt fenntartani. Tudjanak alkalmazkodni, együttműködni és egyezkedni is, az esetleges konfliktusaikat ne durvasággal, verekedéssel, árulkodással oldják meg.

Célunk, hogy a gyerekek legyenek képesek önmagukat szabályozni, saját igényeiket, szükségleteiket kifejezni, megfogalmazni. A szabályok ismeretében tudjanak dönteni, hogy mi helyes és mi helytelen.

Egész nevelőmunkánkkal támogatjuk a gyermek önállósodásának folyamatát.

E törekvésünk sikere érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben.

Együttműködés, kapcsolattartás

Együttműködésünk során, segítségnyújtás esetén, és mindenkor, a családhoz illesztett megoldásokat érvényesítjük.

Alapelvünk a nyitottság és őszinteség.

Az együttműködés formái változatosak, a személyes kapcsolattól a különböző rendezvényekig magukban foglalják azokat a lehetőségeket, amelyeket az intézmény, illetve a család teremt meg.

Nyitott ajtóval várjuk nemcsak a gyerekeket, hanem a szülőket is. Már a gyermek közösségbe lépése előtt – az egyéni igényekhez és szükségletekhez igazodva – lehetősége van mindenkinek, hogy rövidke látogatásokat tegyen. Az elválást, a beilleszkedést segítheti, híd lehet közöttünk, hogy a szülő az első időszakban gyermekével együtt fedezheti fel intézményünket, együtt játszhatnak, együtt ismerkedhetnek meg a nálunk folyó élettel. Szükség szerint, de óvodai életük során legalább egyszer otthonukban, a családnak is alkalmas időpontban meglátogatjuk őket.

Gyermekeikről információt, tájékoztatást a gyermek saját óvónőjétől, gondozónőjétől kérjenek.

Bölcsődés korúak esetében, az írásbeli információ-csere eszköze az üzenő füzet.

Kérjük, hogy a faliújságokat is rendszeresen kísérjék figyelemmel.

Komolyabb probléma, konfliktus esetén mindenképpen javasoljuk a szülőknek, hogy keressék fel az érintett óvodapedagógust, gondozónőt, gyermekvédelmi felelőst, tagóvoda-vezetőt, illetve az óvodavezetőt, hogy közösen oldhassuk meg a konkrét helyzetet.

Lehetőséget biztosítunk és igényeljük is az együttgondolkodást, hogy életünkbe betekintsenek, a megfelelő fórumokon véleményeikkel, javaslataikkal, ötleteikkel segítsenek a nálunk folyó pedagógiai munka alakításában, kitűzött céljaink elérésében.

Ilyen alkalmak:

 • szülői értekezletek (szükség szerint, de csoportonként évente legalább kettő)
 • nyílt napok, (csoportosan évente egyszer)
 • közös készülődés egy-egy óvodai ünnepre, rendezvényre (pl.játszóház…)
 • ünnepek
 • közös rendezvények, kirándulások
 • az óvónővel, gondozónővel történő rövid, esetenkénti megbeszélés
 • Fogadóórák- a fogadóórák tényleges időpontjáról a tagóvodák faliújságjain kapnak tájékoztatást.
 • Az óvodavezető fogadóórája: minden hónap 2. szerda 14.00-től 15.00 óráig

Kérjük Önöket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt, a gondozónőt munkája közben ne vonják el hosszabb időre a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát!

A szülői igényeknek megfelelően a hit- és vallásoktatáshoz az óvoda helyet biztosít.

A szülők jogaiknak érvényesítésére és kötelességük teljesítése érdekében Szülői Szervezetet hozhatnak létre. Intézményünkben tagóvodánként egy-egy Szülői Munkaközösség működik, mely tevékenységben bárki részt vehet. A tanévnyitó szülői értekezleteken a szülők tagokat és vezetőt választanak. Az elkötelezettség önkéntes.

A Szülői Munkaközösség képviseletére annak vezetője jogosult.

A szülői szervezet a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől.

A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása: az óvodában a gyermekek nagyobb csoportja a mindenkori felvett gyermeklétszám 70%-a.

Minden igyekezetünk ellenére is előfordulhat, hogy a személyes problémamegoldás nem vezet eredményre. A szülők – az óvodavezetőhöz címzett – írásos panasszal élhetnek, konkrétan megjelölve a panasz okát, annak érintettjeit és a problémára vonatkozó minden körülményt, időpontját. Az írásban benyújtott panaszokat az óvodavezető 15 napon belül kivizsgálja, és írásban tájékoztatja az érintett feleket.

Egyéb szabályok

Tájékoztatás intézményünk dokumentumairól

Minden tagóvodában az irodában helyeztük el:

 • Nevelési programunkat, mely pedagógiai tevékenységünk hosszú távú tervét foglalja magában
 • Szervezeti és Működési Szabályzatunkat, mely összefoglalója óvodánk működésére vonatkozó, írott szabályainknak
 • Minőségirányítási Programunkat
 • Házirendünket, melyet a faliújságra is kifüggesztettünk.

A dokumentumokról a tagóvoda-vezetőtől illetve az óvodapedagógusoktól, a gondozónőtől – előzetes időpont egyeztetéssel – szóbeli tájékoztatás kérhető, szívesen válaszolunk kérdéseikre.

A beíratások idején a szülőket személy szerint, bővebben tájékoztatjuk a fenti dokumentumokról, programunk kivonatát, valamint a házirendünk egy példányát átadjuk.

Vegyes információk

Az intézmény területén ittas személy nem tartózkodhat.

Dohányozni az intézmény egész területén tilos.

A közerkölcsöt sértő magatartás, hangoskodás tilos.

Nyitvatartási időben és azon túl idegenek csak az óvodavezető, tagóvoda-vezető engedélyével tartózkodhatnak a létesítményben.

Kérjük, hogy a gyermekkel, illetve a gyermekért érkezők utcai cipővel ne menjenek a csoportszobákba és a mosdóba.

A balesetek megelőzése érdekében a tűz és munkavédelmi szabályzatban rögzítetteket és a gyermekeket érintő óvó-védő szabályokat maradéktalanul be kell tartani.

Tűz és bombariadó esetén az intézményben felelősséggel intézkedő személy utasításainak – az épületben tartózkodó minden személy- köteles eleget tenni.

Területünkön kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivétel az intézmény által szervezett rendezvény alkalmával, valamint a gyermekek neveléséhez szükséges beszerzések érdekében.

Területünkön kizárólag az intézmény működésével, tevékenységével kapcsolatos, azzal összefüggő hirdetmény, vagy reklám anyag helyezhető el, ha a vezető erre külön engedélyt ad.

Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, óvoda-bölcsőde ellátja a gyermekek felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.

A különböző szolgáltatásokat végző szakemberek névsorát tagintézményenként a házirend függeléke tartalmazza.(védőnő, orvos, gyermekvédelmi felelős, logopédus…)

Felülvizsgálat rendje

A házirendet felül kell vizsgálni, ha intézményünket

 • jogszabály kötelezi
 • fenntartói határozat kötelezi
 • szülők nagyobb csoportja (80%-a) írásban kezdeményezi
 • nevelőtestület elhatározza
 • óvodavezető kezdeményezi

A fenti eseteken kívül a nevelőtestület 3 évenként vizsgálja felül.

A házirend személyi hatálya

A házirendben foglaltak megismerése, megtartása feladata és kötelessége valamennyi dolgozónak. A dolgozók tájékoztatják a házirendben foglaltakról az intézmény külső használóit, kérve annak megtartását.

A házirendben foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az intézménnyel, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illetőleg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit.

A házirend rendelkezéseinek megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén a tagóvoda-vezető intézkedéseket hozhat.

Köszönjük, hogy házirendünk betartásával Ön is hozzájárul a gyermekek biztonságához és a zavartalan működéshez!