2021-2022 beiratkozás

Tisztelt Családok!

Kedves leendő Óvodások!

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében a Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsődében (Rákóczi út 141., Rózsa utca 67. B. ép.) a 2021/22-es nevelési évre történő beiratkozásra óvodás korú gyermeke részére az alábbiak szerint kerül sor:

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Az Oktatási Hivatal április 16-ig értesítést küld azon gyermekek lakcímére, akiknek a tárgyévben óvodáztatási kötelezettsége megkezdődik.

A beiratkozáshoz nem szükséges a feltétlen személyes szülői/gondviselői megjelenés, a jelentkezést elektronikus úton, telefonon, vagy különösen indokolt esetben személyesen fogadjuk.

A jelentkezéseket a letölthető szándéknyilatkozaton tehetik meg, a szükséges dokumentumok csatolásával (gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája, szülő lakcímkártyája) május 20-ig.

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot szíveskedjenek megküldeni

  • az ovi@csernyeiovi.hu email címre vagy
  • postai úton: 8056 Bakonycsernye, Rákóczi út 141.
  • elérhetőség: 06/22 413-618, 06/20 223 05 93

Sok szeretettel várjuk az új ovisokat!

Letölthető nyilatkozat PDF formátumban:

Nyilatkozat-óvodai-beíratkozáshoz_Bakonycsernye 2021-2022

 

 

Óvodai, bölcsődei beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

 Értesítjük az érintett szülőket, hogy a

 Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsődében

(Rákóczi út 141., Rózsa utca 67/B. ép.)

a 2020/21-es nevelési évre történő beiratkozás

óvodás korú gyermekek részére az alábbi határozat szerint kerül sor:

 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról

Prof. Dr. Kásler Miklós az Emberi Erőforrások Minisztere által, 2020. március 25-én kiadott 7/2020. (III.25.) számú EMMI határozat alapján, a veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások során a következőképpen kell eljárni:

  1. Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott óvoda vezetője április 17-ig fogadja.
  2. A körzettel nem rendelkező óvoda (például: magánóvoda, egyházi óvoda) az oda jelentkezők részére a beiratkozást április 2. – április 20. között tartja. Az óvoda az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 20-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, valamint az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét.
  3. A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon – április 21-ig hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más óvoda felvette. A felvételi döntésről értesíti a szülőt. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai nevelési napján kerül sor. Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – beiratkozási beosztást készít, ennek alapján a szülőt a beiratkozás részére rendelkezésre álló időpontjairól haladéktalanul tájékoztatja. Kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt.
  4. A körzetbe tartozó gyermekek felvétele automatikus, de a nyilatkozat önkéntes kitöltésével megkönnyíti a felvételi eljárás lebonyolítás.

Letölthető nyilatkozat PDF formátumban: Nyilatkozat-óvodai-beíratkozáshoz_Bakonycsernye 2020-2021

A bölcsődei beiratkozás az egész év során folyamatosan történik.

Letölthető nyilatkozat PDF formátumban: Kérelem bölcsődei beiratkozáshoz_Bakonycsernye 2020

Sok szeretettel várjuk a leendő óvodásokat, bölcsődéseket!

Bakonycsernye, 2020.04.05.

Fojtyikné Gyuris Andrea

intézményvezető

Tájékoztatás a Mini Bölcsődei beiratkozásról

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Mini Bölcsődében a beiratkozásra egész évben lehetőség van.

A beiratkozás helye: Bakonycsernyei Bóbita Óvoda – Mini Bölcsőde
A Mini Bölcsődébe azon gyermekek vehetők fel, akiknek a szülei, nevelői, gondozói (munkavégzésük, munkaerő-piaci programban-, képzésben való részvételük, betegségük, szociális, vagy egyéb ok miatt) napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni, illetve igazolni tudják, hogy ők és gyermekük (gyermekeik) Bakonycsernye, Balinka településen lakhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

A beiratkozáshoz szükséges: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcím igazolása, valamint a szülő lakcímkártyája. A felvételhez szükséges egyéb információkat a szülőknek a helyszínen írásos formában kell benyújtaniuk.
A beiratkozásra a gyermeket a szülőnek nem szükséges magával hoznia.
A gyermek húsz hetes korától három éves koráig jogosult bölcsődei ellátásra, illetve annak a nevelési évnek a végéig, vagyis augusztus 31-ig.

Az újonnan jelentkező gyermekek fogadására a nevelési évben folyamatosan van lehetőség a felszabadult férőhelyek számától függően.

A mini bölcsőde a gyermekjóléti alapellátás része, a napközbeni gyermekellátás, ezen belül a bölcsődei ellátás egyik intézménytípusa, amely 20 hetes kortól 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek a 4. életévük betöltését követő augusztus 31-éig maradhatnak a mini bölcsődében. Azok a gyermekek, akik a nevelési év folyamán augusztus 31-éig betöltik 3. életévüket, szeptember 1-étől tesznek eleget óvodai nevelési kötelezettségüknek. A mini bölcsődében sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekek számára is nyújtható ellátás. A sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek annak az évnek augusztus 31. napjáig nevelhető a mini bölcsődében, amelyben a 6. életévét betölti. A jogszabály szerint sajátos nevelési igényű, illetve korai fejlesztésre, gondozásra jogosult az a gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. A sajátos nevelési igényt, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra való jogosultságot a pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottsága állapítja meg, ennek alapján lesz jogosult a gyermek fejlesztésre, egyes szociális, gyermekvédelmi ellátások igénybevételére. Sajátos nevelési igényű, illetve a korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén a mini bölcsőde köteles együttműködni a gyermek fejlesztését ellátó, területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel

A Mini Bölcsődei beíratás kapcsán felmerülő kérdésekkel, illetve további információval Fojtyikné Gyuris Andrea intézményvezető kereshető. (8065 Bakonycsernye, Rákóczi út 141., tel: 06 22/413-618)

Fojtyikné Gyuris Andrea
megbízott intézményvezető